اهداف و وظایف معاونت

۱. هدایت و نظارت بر ارگان های اجرایی در تهيه و تنظيم طرحهاي زيربناي اقتصادي و عمراني با توجه به تجارب و ضرورتها و نيازها و با در نظر گرفتن جهات اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و سياسي استان . ۲
۲. . بررسی و نظارت و ارزیابی مستمر بر تملک دارایي هاي سرمايه اي و پيشرفت برنامه ها و طرح هاي دستگاههاي اجرايي تابع نظام بودجه استاني .
۳. نظارت بر برنامه های عمرانی و گزارشگیری مستمر از پيشرفت برنامه هاي عمراني روستاها و شهرها و اعلام عدم پيشرفت آنها به سازمانهاي اجرايي مربوطه بمنظور رفع موانع .
۴. نظارت کلی بر طرح های عمرانی و فنی و اجراي نظام فني –اجرايي استان در چارچوب نظام فني –اجرايي کشور در استان .
۵. انجام اقدامات لازم در زمینه تشکیل جلسات شورای آب ، شورای فني استان و شوراي برنامه ريزي و ساير شوراها و کميسيون ها و کميته هاي مربوطه بر حسب موارد .
۶. بررسی و تعیین صلاحیت و رتبه بندي و ارزشيابي پيمانکاران ، مشاوران و کارشناسان استان و ارتقاء و تقويت ظرفيت کمي و کيفي آنها .
۷. هدایت و نظارت بر ارگانهای اجرایی در تهيه و تنظيم طرح هاي اقتصادي و عمراني با توجه به تجارب و ضرورتها و نيازها و با در نظر گرفتن جهات اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و سياسي استان .
۸. نظارت بر اجرای طرح های عمرانی و فنی (تملک دارايي هاي سرمايه اي) ملي و استاني و گزارشگيري از پيشرفت برنامه ها و ارزيابي آنها .
۹. ارزشیابی اجرای پروژه های تملک دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني از لحاظ اثرات اقتصادي، اجتماعي و تجزيه و تحليل آنها و انعکاس به مسئولين ذيربط .
۱۰. تهیه و تنظیم گزارش جامع از عملکرد دستگاهها و ارزشیابی آنها در راستاي اجراي پروژه هاي عمراني و آثار و نتايج اقتصادي اجتماعي آنها به منظور استفاده بهينه در تدوين برنامه هاي ملي، منطقه اي و محلي.
۱۱. بررسی های لازم و نظارت بر انجام مطالعات در زمینه اجرای طرح ها و برنامه هاي دستگاههاي اجرايي و نهادهاي انقلاب اسلامي استان بمنظور پيشبرد برنامه هاي عمراني و همچنين ارائه نظرات در اين زمينه به شوراي برنامه ريزي استان .
۱۲. مطالعه و بررسی وضع مناطق روستائی و شهری استان از نظر امکانات و تسهیلات رفاهي بمنظور شناخت نيازها و اولويت بندي آنها و پيگيري اعتبارات مربوط از منابع مختلف .
۱۳. تهیه و تنظیم معیارها و ضوابط لازم برای تعيين اولويت هاي طرح هاي عمراني در مناطق روستايي و شهري و همکاري با واحدهاي ذيربط در اين زمينه با وزارت کشور.
۱۴. نظارت و پیگیری بر امر تهیه و تنظيم گزارش جامع از عملکرد و برنامه هاي خاص منطقه اي و ارزيابي اقدامات انجام شده و تهيه حساب هاي منطقه اي و اعتبارات مصرف شده و آثار اجتماعي و اقتصادي اين برنامه ها بمنظور استفاده در توسعه و افزايش و بهره گيري از اين نوع برنامه ها .
۱۵. هماهنگی و همکاری در زمینه برقراری اجراي نظام فني –اجرايي در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط .
۱۶. نظارت و اجرای روش های مناسب بمنظور ترویج و تشویق در بکارگيري ضوابط و استانداردها و معيارهاي فني در دستگاههاي اجرايي (دولتي) و غير دولتي .
۱۷. بررسی و تعیین صلاحیت و رتبه بندي و ارزشيابي پيمانکاران ، مشاوران و کارشناسان استان .
۱۸. ارتقاء تقویت ظرفیت کمی و کیفي پيمانکاران و شرکت هاي پيمانكاري استان .
۱۹. نظارت بر پروژه های عمرانی در مناطق شهری و روستایي از محل اعتبارات مختلف .
۲۰. تهیه قیمت های پایه استان و ضرائب منطقه اي با توجه به شرايط خاص هر منطقه و پيشنهاد به مراجع ذيربط براي تأييد.
۲۱. مستند سازی تجربیات فنی و اجرایي به منظور بهره برداري مناسب و سهولت انتقال و اشاعه آن .
۲۲. برگزاری دوره های آموزشی بمنظور بالا بردن سطح دانش و مهارت و آشنایي بيشتر دستگاههاي اجرايي ، مشاوران و پيمانکاران با نظام فني –اجرايي در زمينه طرح ها و ضوابط و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه .
۲۳. اجرای تصمیمات متخذه در کمیسیون هاي مناقصه و بررسي و اظهار نظر درباره برندگان مناقصه در چارچوب مقررات مربوطه .
۲۴. نظارت و بررسی اعتبارات شهرداری ها و هدایت و راهنمایي هاي لازم در اتخاذ روشهاي صحيح و رعايت اولويت در چارچوب طرح ها و برنامه ها .
۲۵. نظارت ، بررسی و اظهار نظردر خصوص برنامه ها ، اعتبارات و مسائل مالی سالیانه شهرداری ها که به تصويب شوراي اسلامي شهر مي رسد .
۲۶. بررسی موقعیت مناطق شهری و روستایي استان بمنظور دستيابي به نيازهاي زيربنائي و تسهيلات رفاهي و برآورد اعتبار مورد نياز و پيگيري لازم از طريق وزارت کشور .
۲۷. انجام اقدامات لازم بمنظور حضور فعال در جلسات ، مجامع ، شوراها ، کمیته ها ، کارگروه ها و کمیسیون ها حسب مورد و همچنین در زمينه تشکيل آنها و نظارت بر تهيه و تنظيم صورتجلسات و پيگيري مصوبات .
۲۸. هدایت امکانات و نیروها بمنظور پیشبرد طرح ها و پروژه ها و رفع موانع دستگاههای اجرايي استان .
۲۹. پیگیری و اجرای وظايف مربوط به تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ و آئين نامه مربوط به معادن شن و ماسه و خاک رس معمولي در سطح استان .
۳۰. مطالعه و بررسی وضع روستاها و شهرهای استان از نظر تاسیسات رفاهی به منظور شناخت و تعيين نيازهاي مالي و خدماتي روستاها و شهرداري ها و پيگيري تأمين آنها برابر مقررات .
۳۱. همکاری و تهیه و تدوین راهکارهای لازم در امور مربوط به حوادث پيش بيني نشده با دستگاه هاي اجرايي مربوط .
۳۲. عیین اولویت بندی طرح ها و برنامه ها و پروژه ها از نظر مبارزه با خطرات ناشي از سيل براي تخصيص اعتبارات لازم .

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/05/23