معرفی معاون

نام و نام خانوادگی: علی حیدری
متولد: 1352

رزومه علمی -اجرایی 

سوابق تحصیلی
 1. دکتري تخصصی: عمران- سازه، دانشگاه شهيد باهنر كرمان 1383 .رتبه اول دوره دکتراي دانشگاه شهيد باهنر كرمان در بين كلية مقاطع تحصيلی و برنده جايزه افضلی‌پور.
 2. عضو بنياد ملی نخبگان استان چهارمحال و بختياري
سوابق پژوهشی
 1. ثبت 4 اختراع در زمينه بتن و مصالح كه يکی از آنها سطح سه نخبگی را از بنياد نخبگان احراز نموده است.
 2. چاپ 11 كتاب به زبان فارس و انگليسی
 3. چاپ 79 مقاله علمی- پژوهشی داراي نمايه
 4. چاپ 240 مقاله كنفرانسی داخلی و خارجی
 5. داوري بيش از 200 مقاله براي كنفرانس‌ها، و ژورنال‌هاي داخلی و خارجی
 6. استاد راهنما و مشاور بيش از 200 دانشجوي كارشناسی ارشد و دكترا
 اختراعات ثبت شده
    1پوزولان كاشی و سراميک به‌عنوان جايگزين بخشی از كلينکر سيمان و يا سيمان در بتن و فرآورده‌هاي سيمانی، 1391
    2- مالت و قطعات پيش‌ساخته گچی فرآوري شده با نانوسيليس، 1395
    3- ملات و بتن با حرارت‌زايی پايين و فاقد افت جهت اجراي بتن‌ريزهاي حجيم و سدسازي، 1396 .
    4- توليد سيمان بنايی با استفاده از كلينکر تهيه شده از ضايعات آهک كارخانه قند و لجن كارخانه سنگبري، 1396
 سوابق اجرایی
 1. عضو هسته بازرسی دفتر مقام معظم رهبري از شهريور 1399 تا شهريور 1400
 2.  معاون هماهنگی امور عمرانی استانداري كهگيلويه و بويراحمد
 3. رئيس بنياد نخبگان استان كهگيلويه و بويراحمد
 4. عضو هيات مديره آب و فاضلاب شهري كهگيلويه و بويراحمد
 5. رئيس هيات مديره سازمان همياري شهرداري‌هاي كهگيلويه و بويراحمد
 6. عضو هيات مديره سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري شهركرد
 7. مشاور شهردار و مسئول كنترل مضاعف شهرداري منطقه 9 تهران
 8. عضو كميته فنی امور آب استان چهارمحال و بختياري  
 9. عضو كميته علمی-اجرايی دانشگاه علمی كاربردي استان چهارمحال و بختياري
 10. عضو كميته فنی و تبصره 6 مسکن مهر استان چهارمحال و بختياري
 11. مشاور فنی و ناظر شركت تعاونی آزادگان استان چهارمحال و بختياري
 12. مشاور فنی و طراح سوله آشيانة هواپيماي هوانيروز كرمان
 13. عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسی ساختمان چهارمحال و بختياري در سه دوره
 14. عضو كميسيون علمی تخصصی بازرسی استان كهگيلويه و بويراحمد
 15. عضو كميته تخصصی جذب دانشگاه جامع علمی كاربردي استان چهارمحال و بختياري
 16. عضو كميته علمی اجرايی دانشگاه جامع علمی كاربردي استان چهارمحال و بختياري
 17. عضو كميته منتخب دانشگاه جامع علمی كاربردي استان چهارمحال و بختياري
 18. سرپرست دانشگاه هنر فارسان
 19. مسئول طرح‌هاي عمرانی
 20. مدير گروه عمران
 21. عضو كميسيون تخصصی گروه فنی مهندسی
 22. عضو كميسيون معامالت دانشگاه.
 23. عضو كميته هيات نظارت دانشگاه‌هاي استان
 24. نماينده دانشگاه شهركرد در نظام مهندسی
 25. نماينده دانشگاه شهركرد در شهرداري شهركرد
 26. مسئول كميته كارشناسی و برنامه ريزي توسعه دانشگاه شهركرد
 27. عضو كميته تهيه كمبودهاي دانشگاه شهركرد جهت تقديم به رئيس جمهور
 28. استاد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر گروه عمران
 29. استاد مشاور انجمن علمی دانشجويان گروه عمران
 30. عضو شوراي مركز پژوهشی فن آوري نانو دانشگاه شهركرد
 31. عضو كارگروه آموزشکده فنی حرفه‌اي استان چهارمحال و بختياري

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/05/23